Декларация за поверителност

БТПП - Център за професионално обучение, преводи, консултации и фирмено обслужване“ ЕООД (БТПП – ЦПОПКФО ЕООД), ЕИК: 130606738, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1058, р-н Оборище, ул. „Искър“ No 9, тел.: 02/8117477; 02/8117428, факс: 02/9873209, e-mail: bcci.centre@bcci.bg

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
БТПП – ЦПОПКФО ЕООД предоставя консултантски услуги,  услуги по предоставяне на бизнес информация, преводачески услуги и услуги по заверка и легализация на документи; организира обучения, курсове, семинари; изложби, специализирани и търговски изложения и др. Дейността на БТПП – ЦПОПКФО ЕООД е насочена към осигуряване на компетентно и качествено обслужване на клиентите, ползващи предлаганите услуги, като основната цел е запазване на постигнатото добро ниво на изпълнение на услугите и традиционно коректните отношения с партньори и клиенти.
При събирането и обработването на Вашите лични данни, БТПП – ЦПОПКФО ЕООД се подчинява на закони и нормативни правила и изисквания, които разпореждат как да бъдат извършвани тези действия, за какви цели и какви гаранции за защита на личните данни да бъдат приложени. Относимата нормативна уредба включва, но не се ограничава до Общия Регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 679/2016), Закона за защита на личните данни, както и издадените въз основа на тях подзаконови нормативни актове.

Настоящата Декларация за поверителност е с цел предоставяне на информация по прозрачен начин относно Вашите личните данни, които БТПП – ЦПОПКФО ЕООД събира и обработва.
Допълнително, извън настоящата декларация, можете да отправяте искания и да потърсите отговори във връзка със защитата на Вашите лични данни и упражняването на правата Ви, свързани с тях, използвайки следния  e-mail: bcci.centre@bcci.bg.

1. Защо събираме Вашите лични данни:
Събираме Вашите лични данни, за да можем:
- да Ви предоставим услугите, които извършваме съгласно предмета ни на дейност;
- във връзка с нашите законови задължения;
- или за да опазим наши легитимни интереси.
Извън случаите, в които събираме личните данни въз основа на закон, договор или да защитим наши легитимни интереси, ще поискаме изрично Вашето съгласие за конкретната цел.
Имате право, ако на по-късен етап размислите, да оттеглите съгласието си.

В случаите, в които се наложи събиране на Ваши лични данни от Вас поради наш легитимен интерес, ще Ви информираме своевременно, както и ще Ви разясним правата Ви.
Имате право да възразявате срещу това да събираме Ваши лични данни, ако смятате че нямаме легитимен интерес да ги събираме. Ще предприемем допълнителни мерки, както ще Ви предоставим допълнителна информация и нашите мотиви в срок не по-дълъг от 1 месец от Вашето искане.

2. Какви лични данни събираме от Вас?
В по-голямата част от случаите събираме данни от Вас, които са изрично посочени в закона, както и такива, които са необходими за сключването на определен договор с Вас.
В общия случай, за да осъществяваме своите дейности съобразно предмета си на дейност, както и за да Ви предоставяме нашите услуги, събираме и обработваме следните категории лични данни:
- имена на физическото лице (вкл. имена на физическото лице, представляващо юридическо лице по закон, пълномощие или като контактно лице), единен граждански номер – само в строго необходимите случаи, адрес, e-mail, телефон, данни от документ за самоличност, в случай на необходимост;.
- имена и други идентифициращи данни, информация за образователния статус, наличие на професионален опит, на специалистите с които работим – преводачи и консултанти
- видеоизображения на посетители на нашия работен адрес

Сайтът https://www.center.bcci.bg/ използва „бисквитки“.
Подробна информация относно употребата на „бисквитки“ на сайта можете да намерите в Политика за бисквитки - https://www.bcci.bg/cookie-policy.html

3. Как събираме личните Ви данни
В общия случай събираме данните:
- директно от Вас – чрез декларации, които Вие попълвате, заявки  и поръчки за услуги, договори, и-мейли, които ни изпращате;
- събираме Ваши данни и от наши надеждни партньори (с които сме в договорни отношения и за които данни Вие сте се съгласили да бъдат споделяни с други лица);
- или от публични регистри и каталози при спазването на правилата на тези регистри.

Данните от публичните регистри се ограничават до:
- данни за осъществяване на контакт с Вас;
- публично достъпна информация с данни за лицата, представляващи Вашата организация.
Когато осъществим контакт с Вас, ще Ви кажем откъде имаме Вашите лични данни, в случай че не сме ги събрали лично от Вас.
Видеозаснемането в сградата на БТПП, в която се намираме, се извършва с цел охрана на имуществото и при спазване на всички законови изисквания за защита на личните данни и опазване на Вашата поверителност.

4. С кой споделяме Вашите лични данни
БТПП – ЦПОПКФО ЕООД разкрива Вашите лични данни:
- само пред държавни органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставяме лични данни по силата на административни актове;
- в рамките на нашата група за вътрешно административни цели;
- с други обработващи или съвместни администратори, например специалисти в дадена материя (компании партньори, преводачи, консултанти);
- с посолства или други специални субекти на международното публично право само доколкото сте ни възложили изпълнение на конкретна услуга.

БТПП – ЦПОПКФО ЕООД взима мерки и се задължава да спазва всички Ваши права при споделянето на данните.
С лицата, спрямо които се прилага Регламента (извън посолствата например), които се явяват за нас обработващи, или ние се явяваме съвместни администратори (например съорганизатори на даден проект и в рамките на този проект събираме и обработваме лични данни), сключваме писменни споразумения. Изискваме от тези лица да прилагат същата защита към Вашите лични данни, както нашите собствени служители и да спазват Политиката на БТПП – ЦПОПКФО ЕООД за защита и поверителността на Вашите лични данни.

5. Период (срок), в който съхраняваме личните Ви данни.
Вашите лични данни се съхраняват от БТПП – ЦПОПКФО ЕООД за срока, определен в действащите закони, в зависимост от целта, за която са събрани.
В случаи на липса на такъв законен срок, БТПП – ЦПОПКФО ЕООД приема, че ще съхранява Вашите лични данни за разумен срок, определен на база допълнителни критерии. Критериите за определяне на срока са съобразени с желанието ни да Ви предоставим услуги с високо качество, както и нормалното развитие на партньорските ни взаимоотношения.
Целта ни е съхраняването на личните Ви данни да изискват минимални действия от Ваша страна по пререгистрации или повторно предоставяне на данни.
Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме или ги унищожаваме по друг надлежен начин.

6. Вашите права. Достъп до Вашите лични данни. Право на корекция
Извън гореизброените права, имате право да поискате:
- да бъдат изтрити Вашите лични данни;
- да поискате ограничаване на обработването на личните Ви данни за определен период от време;
- да възразите срещу обработването;
- преносимост на данните.
Изброените права зависят от конкретната причина, поради която обработваме Вашите лични данни.
Стремим се винаги да удовлетворим исканията Ви, когато тези искания са допустими и основателни, както и да Ви дадем отговор в законоустановения срок.
В някои от случаите ние сме задължени по закон да съхраним Вашите лични данни. В тези случаи няма да е възможно при Ваше искане да изтрием от нашите системи Вашите лични данни.
В случай че сметнете, че нарушаваме Вашите права, можете да се свържете с нас, за да направим проверка, на следния и-мейл: bcci.centre@bcci.bg

Също така, имате право и да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни.

7. Актуализация/обновяване
Настоящата декларацията се ревизира и актуализира от нас регулярно, с цел да сме максимално ясни, точни, прозрачни и да обхванем нововъзникнали при нас промени (в случай на необходимост).

Последна  актуализация – юни 2018 г.